Advertència Atenció! sóc capaç d'escriure al fitxer de configuració: /home/jseemann/public_html/tienda/includes/configure.php. Això és un risc potencial de seguretat - si us plau, poseu els permisos d'usuari adequats en aquest fitxer.
J.Seemann El meu compte  Veure la Cistella  Realitza la Comanda  
  Inici » Catàleg » Condicions d'ús El meu compte  |  Veure la Cistella  |  Realitza la Comanda   
Categories

Cerca Ràpida
 
Utilitzeu paraules clau per trobar el producte que busqueu.
Cerca Avançada
Fabricants
Taller
Garantia
Càmera web
On estem?
Documents
Muntatge
catàleg Schneider
Informació
Enviaments/Devolucions
Confidencialitat
Condicions d'ús
Contacteu-nos
Condicions d'ús Condicions d'ús

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA
1- Objecte
Les presents Condicions Generals (des d'ara les "Condicions Generals") tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització del portal d'Internet emplaçat en l'adreça www.jseemann.com, i de la qual és titular Jorge Seemann Hazen, amb domicili social en el carrer Martínez, 22 de Madrid (Espanya) i l'objecte social del qual és la recopilació, confecció, comercialització i difusió d'informació a través d'Internet així com la comercialització i venda de productes.
L'esmentada pàgina web ha estat elaborada, creada i dissenyada per a J.Seemann, amb l'objectiu de donar a conèixer i permetre l'accés a la informació en ella continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l'accés a altres pàgines amb les quals el Portal tingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altra índole.
La mera utilització del portal, atribuïx a qui faci ús d'ella, la condició d'Usuari (des d'ara "Usuari"), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s'exposen.
A través del Portal JSEEMANN es facilitarà a tots els Usuaris Registrats, la possibilitat d'accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l'objecte social de la present entitat. Les presents condicions generals constituïxen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions on line de compravenda entre JORGE SEEMANN HAZEN i els seus clients.
2.- Drets i Obligacions de l'Usuari.
 2.1- Condicions d'Accés i Ús.
A través de l'adreça en la qual està emplaçada la botiga, qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en la citada pàgina web. Les condicions d'accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.
 El Portal no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. 
En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegi's la Política de Privadesa de JORGE SEEMANN HAZEN.
2.2- Contingut i Actuacions de l'Usuari
Igualment l'Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi Portal així com no introduir, ni difondre els denominats "virus informàtics" que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Portal. El compromís adquirit s'ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el disposat en la llei, moral i ordre publico; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de JORGE SEEMANN HAZEN o persona per aquest delegada.  
 Referent a això, JORGE SEEMANN HAZEN s'exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.. 
JORGE SEEMANN HAZEN es compromet a complir tots els requisits amatents en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altra anàlegs. 
2.3- Contingut del Portal
El Portal té com objectiu prioritari proporcionar un servei d'informació i distribució de productes i serveis. 
Aquesta Base de dades propietat de JORGE SEEMANN HAZEN conté tota la informació necessària que el client pogués necessitar així com una actualització constant dels preus, descripció tècnica completa etc... 
JORGE SEEMANN HAZEN s'exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l'ús que l'Usuari faci d'aquesta informació. 
3- Drets i Obligacions de JORGE SEEMANN HAZEN  
JORGE SEEMANN HAZEN respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi Portal i identificat amb el seu corresponent copyright.
JORGE SEEMANN HAZEN es compromet a l'adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privadesa en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs. 
JORGE SEEMANN HAZEN no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l'Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació al Portal titularitat de JORGE SEEMANN HAZEN.  
JORGE SEEMANN HAZEN no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal a causa de interrupcions, fallades, etc… així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el Portal o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic. 
El Portal posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com, botons, banners, links o enllaços que permetin a l'Usuari accedir a altres sites relacionats amb l'objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d'aquestes eines tenen com fi última proporcionar i facilitar la navegació a l'Usuari, no sent responsable JORGE SEEMANN HAZEN dels sites als quals accedeixi l'Usuari a través de la seva pàgina, en el que al Dret a l'Honor pugui afectar. Per tot això serà l'Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d'aquests hipervínculos. Per la seva banda JORGE SEEMANN HAZEN tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar dites hipervínculos, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.
4- Preus, Pagaments, segurs i Terminis de Lliurament
Els preus de jseemann.com no inclouen IVA. A totes les comandes efectuades des d'Espanya (Excepte Canàries, Ceuta i Melilla) i Unió Europea se'ls haurà de sumar el 16% d'IVA.
Els productes adquirits haurien d'abonar-se després de realitzar la comanda fent arribar A JORGE SEEMANN HAZEN l'import del mateix, mitjançant algun dels nostres mitjans de pagament que són: 
- Transferència bancària a alguna dels comptes indicats en l'apartat informatiu de la web corresponent.
- Ingrés en aquests comptes,
- Targeta de Crèdit VISA O MASTERCARD mitjançant la nostra passarel·la de pagament sota protocol 3D Secure. En aquest cas el càrrec en la seva targeta s'efectua en el moment de l'aprovació de la compra per la passarel·la de pagament.
- Contra reemborsament: Enviament ha de ser en la Unió Europea i el valor de compra més les despeses de reemborsament, haurà de ser abonat pel destinatari al rebre'l.
Els enviaments s'efectuen mitjançant servei urgent de transport 24/48h sent el termini màxim de lliurament de 15 dies hàbils des del moment de formalitzar la comanda (descomptant els caps de setmana i festes locals i nacionals). Si per alguna causa se superés aquest termini JORGE SEEMANN HAZEN comunicarà al client la incidència i aquest podrà anul·lar la comanda o canviar els articles triats.
Les mercaderies objecte de cada comanda, viatjaran fins a la seva destinació assegurades per JORGE SEEMANN HAZEN qui assumeix aquest cost. Qualsevol deficiència en les mateixes haurà de ser comunicada pel receptor de forma fefaent a JORGE SEEMANN HAZEN dintre dels dos dies següents a la seva recepció.
5- Garantia
Les garanties dels productes són les establertes pels fabricants, sent ells en tot cas qui respondrien de les possibles fallades o defectes dels productes subministrats, així com de les possibles conseqüències dels mateixos, valorant el fet que J.Seemann és Servei Tècnic Oficial a Espanya. El client queda obligat pels termes i condicions especificats en les garanties dels fabricants dels productes objecte de la compra a través de jseemann.com. La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants.
6- Devolucions i Dret de Resolució i Revocació
El client podrà revocar la seva comanda sense generar cap despesa sempre que la mercaderia no s'hagi lliurat a la nostra empresa de logística.
Termini mínim de revocació: En dies hàbils es tanca a les 17:00 h. (hora espanyola ) del mateix dia si la comanda es realitza abans d'aquesta hora. Si la comanda s'efectua després d'aquesta hora el període de revocació s'amplia fins a les 17:00 del següent dia hàbil. En dies festius o caps de setmana el període de revocació es tanca a les 17:00 h. (hora espanyola) del primer dia hàbil. Per a poder exercir aquest dret haurà de posar-se en contacte amb JORGE SEEMANN HAZEN que li informarà en menys de 24h., en dies hàbils, de l'estat de la seva comanda.
Per a efectuar la devolució de qualsevol producte el client haurà de contactar amb JORGE SEEMANN HAZEN indicant el seu nombre de factura i el seu desig de formalitzar la devolució de la comanda i enviar aquesta comanda a ports pagats la següent adreça:
JORGE SEEMANN HAZEN
C/ Martínez, 22
28039 Madrid.
ESPANYA
[Documento de Desestimiento]
JORGE SEEMANN HAZEN solament acceptarà la devolució de la mercaderia si:
1- En el termini de 3 dies una vegada rebut la comanda, el comprador exercita el seu dret de resolució. JORGE SEEMANN HAZEN acceptarà l'exercici de l'esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge complet original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament. En aquest cas JORGE SEEMANN HAZEN procedirà a reintegrar al client l'import abonat excepte les despeses d'enviament. En el cas de comandes efectuades a Espanya es descomptaran d'aquest import 6€ en concepte de despeses d'enviament. Per a la resta de comandes de reintegrarà la totalitat de l'import facturat excepte les despeses d'enviament inclosos en factura.
2- La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això JORGE SEEMANN HAZEN estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions. En aquest cas JORGE SEEMANN HAZEN assumirà la totalitat de les despeses d'enviament generats.
3- JORGE SEEMANN HAZEN acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client. En aquest cas JORGE SEEMANN HAZEN assumirà la totalitat de les despeses d'enviament generats. No es tindran en compte les variacions o modificacions de models de catàlegs de fàbrica que, en cap cas, seran imputables a J.Seemann.
4- En el cas d'acordar la devolució de l'import abonat, aquesta devolució s'efectuarà pel mateix sistema de pagament triat pel client a l'efectuar la compra.
7- Propietat Intel·lectual
La totalitat dels continguts als quals s'accedeixi a través del servei prestat per JORGE SEEMANN HAZEN estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de JORGE SEEMANN HAZEN o de tercers. Dita continguda no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular (JORGE SEEMANN HAZEN).
Igualment JORGE SEEMANN HAZEN serà responsable respecte de les marques, logotips i altres signes distintius que s'incorporin arreu del Portal i que siguin propietat de JORGE SEEMANN HAZEN, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com licenciatario dels mateixos.
Tots els continguts i parts integrants de la pagina web jseemann.com han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual jseemann no es responsabilitza en manera alguna de la inexactitud o no actualització dels continguts oferts.
Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L'entitat es reserva el dret o facultat d'efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la pagina procedents de fonts internes que duguin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat única i exclusivament de JORGE SEEMANN HAZEN
8- Protecció de menors
Qualsevol compra en www.jseemann.com solament està autoritzada a persones majors d'edat o menors amb autorització dels seus pares o tutors.
9- Protecció de dades
El tractament de dades personals es regirà per la nostra Política de Privacidad.
. 10.- Legal
El lliurament de les mercaderies es considera amb caràcter general a Madrid, i les parts, per a qualsevol qüestió o divergència, se sotmeten als Tribunals i Jutjats d'aquesta Capital, renunciant a qualsevol fur o privilegi que pogués correspondre al comprador.
11.- Compromisos
JORGE SEEMANN HAZEN es compromet a:
- Verificar la correcta recepció dels enviaments per part dels compradors.
- Contestar les consultes o reclamacions realitzades en un termini inferior a 48 hores, excloent caps de setmana i festes locals i nacionals, i comunicar la seva possible demora en cas de produir-se retards, emplaçant al client a un nou termini de resposta benvolgut.
- Mantenir un sistema o formularis senzills per a la resolució de problemes o queixes, accessibles per Internet o mitjançant email.
- No realitzar publicitat enganyosa, tota la nostra informació comercial serà rigorosa, veraça i contrastada en la mesura de les nostres possibilitats i mitjos per a obtenir-la.
- No remetre informacions comercials sense identificar-les com a tals.
L'Usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.
 
 
JORGE SEEMANN HAZEN
C.I.F.: 00389315V
C/De Martínez, 22
28039 Madrid.
ESPANYA
Tel.: +34 91 571 32 16 Fax: +34 571 14 28
jorge@jseemann.com

Continua
Idiomes
Español English Català
Compres més
1 x Flautas trasera 120mm
1 x Flauta horizontal y vertical
1 x Flautas trasera 80mm
66,79€
Destacats més
Q5403/10
Q5403/10
526,35€
Ofertes més
90/9
90/9
229,90€
165,77€
Els Més Venuts
01.Fuelles 29x44mm
02.Cadena latón en paso y largo original. Máquina Regula 1dc
03.Fuelles 33x44mm
04.Pesa para reloj de cuco 250g
05.Pesa para reloj de cuco 275g
06.Pesa de plástico. Reloj maquina cuarzo
07.Arandela y gancho de cadena Regula 1dc
08.Pajarillo Cuco plástico alas pintadas
09.Fuelles 33x50mm
10.Máquina Regula 25. Péndola corta

Copyright © 2005 JSeemann.com - Powered by Niños del Mundo
J. Seemann - C/De Martinez, 22 - 28039 Madrid (Spain)
Tel.: +34 915 713 216 - Fax.: +34 915 711 428

Niños del Mundo